„Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră (IMES)”, cod MIS 361

Marți, 14 Iunie 2016Teleorman

Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera IMES  cod MIS 361 | imaginea 1 Proiectul “IMES” a fost implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, axa prioritară 2 - Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi de mediu şi promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a crizelor naturale şi tehnologice, inclusiv dezvoltarea de servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Parteneri:

 • Lider proiect - Consiliul Judeţean Teleorman
 • Partener 2 - Municipalitatea Svishtov
 • Partener 3 - Fundaţia pentru Democraţie, Cultură şi Libertate – Filiala Călăraşi
 • Partener 4 - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A. D. Ghica” al Judeţului Teleorman

Valoare totală proiect: 5.577.445,34 euro, din care: - Lider proiect: 5.312.345,34 euro - Partener 2: 115.200,00 euro - Partener 3: 149.900,00 euro - Partener 4: -

Sursele de finanţare ale proiectului: Fondul European de Dezvoltare Regională – 84,82%, Buget Naţional – 13%, Cofinanţare locală – 2,18%. Data de început a proiectului: 01.06.2014 Data finală de implementare a proiectului: 31.12.2015 Data finală a proiectului (conf. Deciziei Autorităţii de Management nr.93/2015): 31.05.2016

Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera IMES  cod MIS 361 | imaginea 2 Obiectivul proiectului a constat în îmbunătăţirea eficienţei managementului situaţiilor de urgenţă privind ameninţările la adresa mediului în zona transfrontalieră, prin modernizarea sistemului de logistică necesar pentru activităţile de intervenţie în caz de dezastre.

Principalele rezultate ale investiţiei au fost:

 • realizarea unui sistem integrat de monitorizare, informare și alarmare în caz de dezastre naturale, cu rol de prevenţie şi/sau diminuare a efectelor cauzate de dezastre;
 • achiziţia de echipamente specifice în situaţii de urgenţă, pentru creşterea capacităţii de intervenţie, în vederea salvării populaţiei şi a bunurilor, a protejării mediului;
 • desfăşurarea de activităţi comune între partenerii proiectului, de informare şi instruire, în vederea creşterii eficienţei managementului situaţiilor de urgenţă;
 • realizarea de evenimente de informare (conferinţe de presă, lansare şi final de proiect);
 • realizarea de publicaţii şi materiale de promovare;
 • realizare portal web;
 • realizare campanie media pentru atingerea indicatorilor proiectului;
 • asistenţa tehnică a proiectului;
 • auditul proiectului transfrontalier.

Implementarea sistemului integrat de monitorizare, informare și alarmare în caz de dezastre naturale a fost realizată conform contractului nr.113/29.06.2015, încheiat cu câştigătorul licitaţiei - Asociaţia SC MIRA TELECOM SA – TRANSCENDENCE SYSTEMS GROUP SRL. Sistemul funcţionează permanent, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) şi este format din:

 • Centrul de comandă şi control fix - având software-uri specializate pentru monitorizare, alarmare şi management în situaţii de urgenţă;
 • Centrul de comandă şi control mobil – autospecială cu capacităţi de detecţie NBCR;

Sistem format din 10 sirene de avertizare, montate în 10 localităţi riverane Dunării. Cele 10 echipamente de avertizare şi alarmă (sirene) sunt montate pe acoperişul unor clădiri publice aflate în zona populată a următoarelor localitaţi din zona transfrontalieră: comunele Islaz, Traian, Seaca, Viişoara, Fântânele, Năsturelu, Bujoru şi Pietroşani, orasul Zimnicea şi municipiul Turnu-Măgurele.

Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera IMES  cod MIS 361 | imaginea 3 Centrul de date (baza de date geo-spaţială pentru analiză, previziuni şi avertizări; aplicaţie informatică pentru raportare, care va pune la dispoziţie o bază solidă pentru stocare şi analizare a datelor operaţionale colectate prin intermediul diverselor module ale sistemului; baza de date cu întregul istoric al înregistrărilor şi evoluţia acestora în timp).

Portalul web, comun al sistemului, include:

O componentă internă - care asigură accesul personalului autorizat la toate componentele sistemului informatic şi funcţionează ca unic punct de concentrare şi integrare a acestor informaţii. Portalul intern cuprinde mai multe module de software specializat, sistem de autentificare, hărți GIS (Global Information Sistem), management de documente, baze de date etc. În bazele de date au fost introduse toate resursele aflate la dispoziția ISU – Teleorman, pentru a fi utilizate în caz de nevoie: personalul ISU cu calificarea fiecărui om, lista și dotarea fiecărei autospeciale, lista materialelor speciale, locul unde sunt depozitate acestea, lista resurselor umane și materiale din localități, lista adăposturilor, lista spitalelor și a medicilor (fiecare medic cu specializarea sa) etc. Pentru cazurile în care este nevoie, tot în cadrul proiectului, a fost livrată o barcă echipată pentru operarea pe râu/fluviu.

O componentă externă - care publică pentru populaţie şi celelalte categorii de interes, informaşii privind: planuri de evacuare, măsuri de securitate în caz de situaţii de urgenţă, recomandări privind modul de acţiune, hărţi dinamice care prezintă situaţia actuală şi prognozată a evenimentelor în caz de dezastru, informaţii privind locuinţe temporare pentru sinistraţi, informaţii privind serviciile medicale disponibile în zonele de dezastru etc. Pe această componentă sunt postate informaţii privind managementul situaţiilor de urgenţă, importante pentru zona judeţului Teleorman şi a celor trei districte de la sus de Dunăre: Pleven, Veliko Tarnovo şi Ruse, în limbile română, bulgară şi engleză. Portalul extern cuprinde și o secțiune de administrare în care accesul se face securizat, dar nu permite, în niciun fel, accesul la portalul intern.

Sistemul asigură integrarea prin interfeţe standard cu alte sisteme naţionale sau regionale, care furnizează diverse informaţii şi date necesare pentru luarea deciziilor (Administraţia Naţională "Apele Române", Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Administraţia Naţională de Meteorologie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă). Prin intermediul acestei interconectări, se realizează primirea în timp real a informaţiilor privind situaţiile de urgenţă, dar şi comunicarea cu toate autorităţile implicate, pentru un mai bun management al situaţiilor de criză.

Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera IMES  cod MIS 361 | imaginea 4

Operare în caz de urgență

Fluxul de operațiuni se declanșează în momentul în care în sistem intră o alertă. Alertele pot fi primite pe mai multe căi:

 • De la instituțiile partenere de la care sistemul primește constant date: INHGA, ANM, APM, ANIF, în cazurile în care se constată depășiri ale parametrilor măsurați sau altă formă de pericol;
 • De la operatorii 112;
 • De la populație;
 • Din modulul de modelare și simulare care, pe baza datelor primite de la SGA Alexandria și pe baza datelor istorice, avertizează asupra unui risc de inundație într-o regiune anume de pe hartă;
 • Orice altă cale prin care ISU este alertat, conform normelor în vigoare.

În funcție de tipul alertei, în mod automat se declanșează un flux de operațiuni specifice. De exemplu, există fluxuri de operațiuni pentru inundații, cutremur, poluări masive apă/aer/sol, incendii etc.

Operatorul care gestionează intervenția este asistat de sistem în alertarea responsabililor prin SMS, email, telefon sau stații radio (funcție de dotarea fiecărui om), în alocarea resurselor, trimiterea echipelor de intervenție pe teren, urmărirea și înregistrarea tuturor convorbirilor dintre membrii intervenției, comunicarea cu factorii de decizie.

Prin staţiile de lucru instalate la sediile Instituţiei Prefectului, Consiliului Județean, subunităților ISU Teleorman și primăriilor, aceștia pot urmări pe hartă, ca și operatorul ISU, desfășurarea întregii intervenții. Ei nu pot interfera cu buna desfășurare a activității, nici măcar din eroare, deoarece, prin mecanismele sale de securitate, sistemul este protejat împotriva accesului neautorizat.

Gestionarea unei intervenții este, în mare măsură, vizuală, toate resursele și acțiunile sunt figurate pe hartă. Tot pe hartă apare pozitia GPS a mașinilor dotate cu module AVL (Automatic Vehicle Location), a oamenilor echipați cu veste tactice (dotate și ele cu module GPS), apar zonele afectate de inundație.

Ca o măsură de protejare a populației, sistemul de avertizare prin sirene electronice, aflat deasemenea la dispoziţia operatorului ISU din dispecerat, poate fi pornit în orice moment și în orice configurație: o anume sirenă, mai multe, toate sirenele, un mesaj preînregistrat sau un mesaj transmis la microfon.

Comunicațiile dintre membrii intervenției, ca și dintre dispecerat și oamenii din teren, sunt înregistrate și vor fi disponibile oricând după terminarea intervenției, în scop de analiză și verificare. Același lucru se întâmplă cu transmisiunile video făcute cu camerele portabile de pe vestele tactice.

După terminarea intervenției sunt disponibile rapoarte detaliate conforme cu formatele ISU. Deasemenea, sistemul permite reanalizarea întregii intervenții, momentele cheie precum și listarea tuturor resurselor implicate.

Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera IMES  cod MIS 361 | imaginea 5 In vederea protejării populaţiei şi a bunurilor, a fost realizată achiziţia de echipamente specifice în situaţii de urgenţă, dupa cum urmează:

 • 1 staţie de filtrare apă (contract nr. 114/29.06.2015, încheiat cu Asociaţia SC MIRA TELECOM SA – TRANSCENDENCE SYSTEMS GROUP SRL);
 • 1 automacara, 5 vehicule de primă intervenţie şi comandă, 1 camion de intervenţie (contract nr. 155/15.10.2015, încheiat cu SC Gradinariu Import-Export SRL);
 • 1 barca fluvială (contract nr. 163/19.10.2015, încheiat cu Asociaţia SC MIRA TELECOM SA – TRANSCENDENCE SYSTEMS GROUP SRL);
 • 2 autoscări, 3 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă de capacitate medie (contract nr. 78/12.04.2016, încheiat cu SC Romprim SA).

Beneficiarii proiectului sunt locuitorii din zona transfrontalieră, factorii de decizie din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă din regiunea transfrontalieră, persoane juridice, reprezentanţi ai mass-media, ONG-uri s.a.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.Ghica” al judeţului Teleorman, căruia i-au fost predate, prin contract de comodat, majoritatea bunurilor şi echipamentelor specializate achiziţionate, precum şi cele 10 primării din judeţul Teleorman aşezate de-a lungul Dunării.

Web-site-ul informaţional al proiectului este disponibil la link-ul http://www.imes-cjteleorman.ro/. Componenta externă a portalului sistemului informatic integrat este disponibilă la adresa: http://www.imes-tr.ro/.

Echipa de implementare a proiectului:

 • Elena Sfintes – manager proiect
 • Mugur Bataus – asistent proiect
 • Victor Piperea – expert achiziţii
 • Rodica Chivu – expert financiar
 • Ecaterina Saracila – responsabil cu investiţia
 • Irina Totu – responsabil informare şi publicitate
 • Eugen Trifu – expert tehnic

Galerie imagini

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.