Persoana supusă avizării ORNISS este privată de dreptul la un proces echitabil

Marți, 27 Noiembrie 2018București

Persoana supusa avizarii ORNISS este privata de dreptul la un proces echitabil | imaginea 1 Faptul că în acest an 34 de angajați MAI au rămas fără certificat ORNISS, nu mai este un secret. Puțini vorbesc însă despre situația delicată în care se găsesc. Ani la rând, azi una, mâine două… autorizațiile de acces la informații clasificate au zburat una după alta. Ofițeri cu funcții importante au rămas astfel fără aviz și fără… carieră. Motivul? Strict secret!

Despre informații clasificate cu avocatul Vlad Dan Oanea

Lacunele legislative combinate cu teama de potențiale schelete din dulap, necunoașterea legii, ignorarea faptului că nemotivarea retragerii autorizației de acces la informații clasificate încalcă drepturi constituționale, sau poate neîncrederea în justiția română i-a redus pe cei mai mulți rămași fără aviz, la tăcere. Redacția noastră a realizat o serie de articole menite să informeze cu privire la stufoasa și alambicata legislație ce face referință la acordarea certifcatului de acces la informații clasificate. Din acest motiv, de această dată, ne-am adresat unui specialist - avocatul Vlad Dan Oanea, membru al Baroului București. Domnia sa a avut amabilitatea de a comunica redacției noastre o opinie juridică privind procedura de acordare a certificatului de securitate, precum și revalidarea avizului privind accesul la informații clasificate pentru cadrele MAI ce își desfășoară activitatea în posturi care prin natura lor determină accesul la informațiile clasificate.

Reglementare

Textele de lege avute în vedere sunt:

 • Legea nr. 1822002 privind protecția informațiilor clasificate;
 • HG 5852002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate in Romania;
 • OUG 76/ 2016 privind înființarea, organizarea si funcționarea Direcției Generale de Protecție Interna a Ministerului Afacerilor Interne;
 • Legea 1881999 privind Statutul funcționarilor publici.

Terminologie

Informații - orice documentate date, obiecte sau activități, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație( art. 15 lit.. a Legea 1822002);

Informații clasificate - informațiile, datele, documentele de interes pentru securitatea națională care datorita nivelurilor de importanta si consecințelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate trebuie să fie protejate( art. 15 lit b. Legea 1822002);

Protecție prin măsuri procedurale - ansamblul reglementărilor prin care emitenții si deținătorii de informații clasificate stabilesc masurile interne de lucru si de ordine interioara desemnate realizării protecției informațiilor( art. 15 lit. h Legea 1822002);

Certificate de securitate - documente care atesta verificarea si acreditarea persoanei de a deține, de a avea acces si de a lucra cu informații clasificate( art. 15 lit. k Legea 1822002);

Autorizație de acces la informații clasificate - document eliberat cu avizul instituției abilitate de conducătorul persoanei juridice de astfel de informații prin care se confirmă că în exercitarea atribuțiilor profesionale posesorul acestuia poate avea acces la informații secrete de stat de un anumit nivel de secretizare, potrivit principiului necesității de a cunoaște( HG 5852002 art. 3 din Anexă);

Certificat de securitate - document eliberat persoanei cu atribuții nemijlocite in domeniul informației clasificate, respectiv funcționarului de securitate sau salariatului din structura de securitate care atestă verificarea și acreditarea de a deține, de a avea acces și de a lucra cu informații clasificate de un anumit nivel de secretizare( HG 5852002 art. 3 din Anexă);

Funcționarul public - persoana numită in condițiile legii într-o funcție publica( art. 2 alin(2) din Legea 1881999 privind Statutul funcționarilor publici);

Procedura de autorizare, de acces la informații clasificate

Potrivit reglementărilor art. 7 din Legea 1822002, persoanele care au acces la informații clasificate, secrete de stat sau secrete de serviciu, vor fi verificate în prealabil cu privire la onestitatea și profesionalismul lor privitor la utilizarea acestora. Această verificare în cazul candidaților pentru funcții publice este anterioară numirii în funcția publică.

În desfășurarea activităților curente sau a funcției îndeplinite de către solicitant este necesar accesul la diferite informații clasificate și/sau intrarea în contact cu astfel de informații, determinând astfel necesitatea ca cel în cauză să fie autorizat cu privire la accesul la informații clasificate sau a unui certificat de securitate, acestea din urmă fiind eliberate potrivit procedurilor reglementate în Anexa intitulată Standarde Naționale de Protecția Informațiilor Clasificate în România, la HG 5852002 privind protecția informațiilor clasificate în România.

Acordarea certificatului de securitate sau eliberarea autorizației de acces a informației clasificate cuprinde următorii pași:

a) Cerere scrisă adresată de conducătorul unității către ORNISS de declanșare a procedurilor de verificare necesare eliberării certificatului de securitate sau autorizației de acces la informații clasificate;

Primul act ce trebuie întocmit în vederea eliberării unui certificat de securitate este întocmirea de către conducătorul instituției(serviciului) unde își desfășoară activitatea persoana pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate sau autorizației de acces a informației clasificate, a unei cereri ce este adresată ORNISS în vederea inițierii procedurilor de verificare necesare eliberării certificatului de securitate sau autorizației de acces la informații clasificate.

Această cerere trebuie să fie formulată în scris așa cum dispune art. 141 alin(2) din HG 5852002 și să fie însoțită conform disp.141 alin(3) de formularele-tip prevăzute în anexele 15, 16, 17.

Anexa 15 este formularul de bază și cuprinde informațiile de bază, datele personale ale persoanei pentru care se solicită avizul precum și date despre persoanele apropiate sau foarte apropiate, soț, concubin, frați surori și o serie de întrebări cu privire la activități și relații specifice atât cu privire la persoanele lor.

Anexa 16 este un formular suplimentar care cuprinde date personale și răspunsurile la întrebări specifice privind starea de sănătate și relații de familie.

Anexa 17 este un formular financiar care cuprinde întrebări ce privesc situația financiara a angajatului pentru care se solicită declanșarea procedurilor de avizare.

Formularele-tip prevăzute în Anexele 15, 16, 17 sunt puse la dispoziția persoanei selecționate de către structura de securitate prin unul dintre funcționarii săi. Persoanei selecționate i se acordă asistență în vederea completării formularelor din anexe.

b) Cererea adresată de către ORNISS către autoritatea desemnată de securitate pentru inițierea procedurilor de verificare necesare eliberării avizului de securitate;

ORNISS, după primirea și înregistrarea cererii de declanșare a procedurilor de verificare necesare eliberării certificatului de securitate sau autorizației de acces la informațiile clasificate, va înainta o cerere către autoritatea desemnată pentru inițierea procedurilor de verificare necesare eliberării avizului de securitate.

Avizul sau avizele sunt eliberate de către autoritatea desemnată de securitate care în cazul cadrelor MAI este Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne a cărei înființare, organizare și funcționare este reglementată de OUG 762016.

Potrivit art. 1 din OUG 762016, Direcția Generală de Protecție Internă este structura specializată cu atribuții in domeniul securității naționale în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, personalitate juridică care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților si factorului de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacitații operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.

Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne își desfășoară activitatea potrivit disp. art. 2, art. 3 OUG 762016, cu respectarea:

 • drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,
 • a principiilor legalității, neutralității, imparțialității si echidistantei politice,
 • a Constituției României,
 • a legilor,
 • a actelor normative emise de Guvern,
 • a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării,
 • a ordinelor Ministerului Afacerilor Interne.

ORNISS are obligația potrivit disp. art. 149 din HG 5852002 să transmită ADS, în cazul nostru Direcția Generală de Protecție Internă cererea-tip de începere a procedurilor de verificare. Cererea-tip este prevăzută în Anexa 19. Va fi însoțită de un plic sigilat în care se află formularele-tip completate( Anexele 15, 16, 17).

c) Efectuarea verificărilor în vederea avizării de către autoritatea desemnată de securitate, în cazul nostru, Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne;

Verificările vor fi efectuate de către autoritatea desemnată de securitate, în cazul nostru DGPI, care este abilitată potrivit disp. art. 152 să solicite și să primească informații de la persoane fizice și juridice.

Potrivit disp. art. 142 din HG 5852002 reiese ideea desfășurării unei activități de verificare a persoanei căreia urmează să i se elibereze certificatul de securitate sau autorizația de acces, iar verificările trebuie să se desfășoare cu acordul în scris dat în prealabil de către persoana în cauză.

Verificările vor viza biografia celui ce urmează a primi autorizație de acces sau certificat de securitate, acordându-se o atenție specială persoanelor care urmează să aibă acces la informații strict secrete și/sau strict secrete de importanță deosebită, în cazul persoanelor care ocupă funcții ce presupun acces permanent la un volum mare de informații secrete de stat și de asemenea persoanelor care pot fi vulnerabile la acțiuni care datorită funcției ce urmează a o îndeplini, pot fi vulnerabile la acțiuni ostile din cauza mediului relațional sau a locul de muncă unde si-au desfășurat activitatea. acțiuni care datorită funcției ce urmează a o îndeplini, pot fi vulnerabile la acțiuni ostile din cauza mediului relațional sau a locul de muncă unde si-au desfășurat activitatea. acțiuni care datorită funcției ce urmează a o îndeplini, pot fi vulnerabile la acțiuni ostile din cauza mediului relațional sau a locului de muncă unde si-au desfășurat activitatea.

d) Răspuns al autorității desemnată de securitate către ORNISS prin care se comunică avizarea pozitivă sau negativă a accesului la informații secrete;

În urma verificărilor efectuate, autoritatea desemnata de securitate transmite un răspuns către ORNISS prin care se comunică avizarea pozitivă sau negativă cu privire la accesul persoanei pentru care s-au efectuat verificările la informații secrete.

Potrivit disp. art. 142 din HG 5852002, certificatul de securitate sau autorizația de acces sunt eliberate numai în baza avizelor acordate de autoritatea desemnată de securitate în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză cu acordul acesteia, dat în scris.

e) Răspuns emis de către ORNISS către instituția ce a solicitat avizarea accesului la informații secrete cu privire la avizare pozitivă sau negativă pentru persoana indicată.

ORNISS are obligația de a decide cu privire la acordarea certificatului de securitate sau acces la informații de stat și va comunica unității care a solicitat avizarea pozitivă sau negativă la informații secrete de stat, nivelul accesului pentru persoana pentru care s-a solicitat avizul.

Termenul în care trebuie să se comunice unității solicitante avizul este de 7 zile de la primirea răspunsului de la autoritatea de securitate.

Procedura de reluare a verificărilor

Verificările de securitate pot fi reluate ori de câte ori apar indicii că deținătorul unei autorizații de acces nu mai îndeplinește criteriile de compatibilitate necesare pentru accesul la informațiile secrete de stat.

Verificările de securitate se reiau la cererea conducătorului unității ce este adresată ORNISS (art. 146 alin (1) din HG 5852002) sau la solicitarea ORNISS, la sesizarea autorităților competente cu privire la existența unor incompatibilități privind accesul la informațiile secrete de stat.

Decizia privind avizarea eliberării certificatului de securitate sau a autorizației de acces

HG 5852002 cuprinde în prevederile ei elementele definitorii care trebuie avute în vedere la emiterea deciziei privind avizarea eliberării certificatului de securitate.

Decizia de avizare va avea în vedere potrivit disp. art. 157:

loialitatea indiscutabila a persoanei

caracterul, obiceiurile, relația și discreția persoanei

respectarea reglementărilor privind protecția informațiilor secrete de stat.

Principalele criterii de evaluare a compatibilității în acordarea avizului de securitate sau autorizației de acces sunt personale(care privesc persoana verificată) și nepersonale(care privesc alte persoane decât persoana cercetată).

Criteriile personale vizează atât trăsăturile de caracter, cât și situațiile sau împrejurările din care pot rezulta riscuri și vulnerabilități de securitate.

Criteriile nepersonale de evaluare a compatibilității privesc anturajul persoanei și/sau persoana soțului sau a concubinului.

Vor fi avute în vedere caracterul, conduita profesională sau socială, concepțiile și mediul de viată al soțului/ soției sau concubinului/ concubinei persoanei solicitante.

Elementele de incompatibilitate sunt reprezentate de situații imputabile atât persoanei solicitante, cât și/ sau soțului/ concubinului sau de situații imputabile doar persoanei solicitante.

Situațiile imputabile solicitantului și soțului/ concubinului acestuia/acesteia, după caz, sunt:

 • a comis sau a intenționat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la comiterea unor acte de spionaj, terorism, trădare sau infracțiuni contra siguranței statului;
 • dacă a sprijinit, acțiuni de spionaj, terorism sau persoane suspectate de a săvârși asemenea acțiuni sau care sunt membri a unor organizații sau puteri străine inamice ordinii de drept din țara noastră;
 • dacă a fost membru a unei organizații care a încercat, încearcă sau susține răsturnarea ordinii constituționale prin mijloace violente sau alte forme ilegale;
 • dacă a susținut organizații care au avut sau au ca activitate încercarea sau susținerea răsturnării ordinii constituționale prin moduri ilegale;
 • dacă este în relații apropiate cu membri unor organizații care ridică suspiciuni cu privire la încredere sau loialitate persoanei supuse avizării

Situațiile imputabile doar persoanei solicitante sunt:

 • dacă a ascuns în mod deliberat, a interpretat eronat sau a falsificat informații cu relevanță în planul siguranței naționale;
 • a mințit la completarea formularului;
 • are antecedente penale;
 • a fost sancționat contravențional pentru fapte care indică tendințe infracționale;
 • are dificultăți financiare deosebite;
 • există o discordanță semnificativă intre nivelul de trai si veniturile declarate, în sensul că nivelul de trai este superior celui ce-l poate avea la veniturile declarate;
 • consumă băuturi alcoolice sau e dependent de alcool, droguri sau alte substanțe interzise prin lege și care produc dependență;
 • a avut comportamente imorale și deviații de comportament care pot vulnerabiliza persoana la șantaj sau presiuni;
 • a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreție;
 • a încălcat reglementările privind protecția informațiilor clasificate;
 • suferă sau a suferit de fizice sau psihice care îi pot cauza deficiențe de discernământ confirmate prin investigație medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
 • poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar putea genera vulnerabilități exploatabile de către serviciile de informații ale căror interese sunt ostile României și aliaților săi.

Procedura de autorizare încalcă un principiu al transparenței

Procedura de autorizare de acces la informații clasificate și eliberarea certificatului de securitate sau autorizații de acces la informații clasificate încalcă un principiu al transparenței, întrucât, chiar dacă persoana care a solicitat sau pentru care s-a solicitat acordarea avizelor în vederea eliberării certificatului de securitate sau autorizații de acces la informații clasificate, primește o comunicare a avizului pozitiv sau negativ, aceasta nu poate verifica elementele caracterizate de către cei implicați in atribuirea avizelor.

Elementele verificate de către autoritatea desemnată de securitate în vederea acordării avizului sunt analizate de către un funcționar care stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile privind compatibilitatea persoanei în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate/ autorizație de acces.

Persoana supusă evaluării se află în imposibilitatea de a cunoaște care sunt elementele determinante într-un aviz pozitiv sau negativ, ceea ce interesează fiind reprezentat de elementele care stau la baza avizului negativ.

După cum am arătat anterior, criteriile de evaluare sunt personale sau nepersonale, dar în ceea ce privește analiza criteriilor, indiferent de natura lor, persoana evaluată nu poate ști care sunt elementele care au determinat emiterea avizului negativ.

În condițiile în care elementele personale ar putea fi măcar bănuite cel puțin speculativ, în ceea ce privește criteriile nepersonale, rămân cu totul și cu totul doar în cunoștința persoanei sau funcționarului care analizează aceste elemente.

Răspunderea juridică a unei persoane poate fi catalogată ca fiind penală, contravențională, civilă, administrativă și în toate cazurile răspunderea este personală, răspunderea pentru faptele altuia fiind o excepție de natură civilă a răspunderii civile delictuale.

Criteriile nepersonale de evaluare pot determina ca și cele personale, de altfel, acordarea unui aviz negativ în condițiile în care criteriile nepersonale nu pot fi controlate sub o formă sau alta de persoana evaluată.

În concluzie, aceste criterii nepersonale determină o răspundere personală pentru faptele, atitudinile, caracterul altei persoane.

Actele emise de ADS pot fi supuse controlului instanțelor judecătorești

Actele emise de către autoritatea desemnată de securitate sunt acte administrative care pot fi supuse controlului instanțelor judecătorești care urmează să verifice legalitatea și temeinicia în cadrul unei cauze civile este de competența instanțelor de contencios administrativ.

Acestui proces îi sunt aplicabile, bineînțeles, principiile care guvernează procesul civil. Principiul liberului acces la justiție, dreptului la un proces echitabil, principiul egalității părților in fata justiției, a disponibilității, a bunei-credințe în exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale, oralității legalității, publicității, nemijlocirii, etc.

În condițiile în care partea care declanșează procesul civil este de fapt persoana supusă verificării vom observa că acesteia nu i se pot respecta în mod efectiv principiile care guvernează procesul civil, întrucât actele întocmite autoritatea desemnata de securitate sunt secrete și prin urmare nu pot fi puse la dispoziția reclamantului.

Acesta nu are posibilitatea de a identifica care sunt criteriile personale sau nepersonale care au condus la adoptarea unui aviz negativ de către autoritatea desemnată de securitate.

Dreptul la apărare este încălcat

Imposibilitatea reclamantului personal sau prin avocat, dacă acesta din urmă nu are certificat de securitate sau autorizație de acces la informații clasificate, de a identifica care sunt criteriile personale sau nepersonale care au condus la adoptarea unui aviz negativ de către ADS, împiedică/determină încălcarea dreptului la apărare, întrucât nu se poate asigura părții protecția împotriva măsurilor fără a i se da posibilitatea de a se apăra.

Fiecare parte trebuie să aducă la cunoștinta celeilalte direct sau prin intermediul instanței intru-un timp util motivele de fapt si de drept pe care le invoca in susținerea pretențiilor sau apărărilor, precum si mijloacele de probă.

În cazul de față, reclamantul, persoana evaluată nu poate lua la cunoștința de motivele care au stat la emiterea unui act administrativ( motivele avizării negative) care reprezintă de fapt apărări in cadrul procesului civil.

Jurisprudența CEDO: dreptul la un proces echitabil include inclusiv dreptul persoanei de a cunoaște care este “acuzația” ce i se aduce

Potrivit jurisprudenței CEDO dreptul la un proces echitabil include inclusiv dreptul persoanei de a cunoaște care este “acuzația” ce i se aduce, dar în cazul nostru, analiza criteriilor personale și nepersonale de evaluare a compatibilității, nefiind adusă la cunoștința reclamantului, nu creează garanția desfășurării unui act de justiție echitabil, creând imposibilitatea persoanei supusă verificărilor(reclamantului) de a le cunoaște și de a le combate.

Modurile de informare care datorită unei imprecizii cu privire la detalii esențiale, lacune, întârzieri, modificări și contraziceri care stau la baza emiterii avizului impietează sau aduc atingerea dreptului fundamental la un proces echitabil pe care l-ar fi avut persoana supusă verificării.

Principiul egalității actelor nu există în cadrul procesului civil care privește elementele de legalitate și temeinicie a actelor ce stau la baza emiterii unui aviz al autorității desemnate de securitate și/sau ORNISS, întrucât, dacă acestea din urmă în calitate de pârâți și emitenți ai actelor administrative cunosc care sunt apărările si mijloacele probatorii pe care le folosesc intr-un mod implicit și explicit, reclamantului, neavând acces la acestea, i se creează o poziție de inferioritate în cadrul procesului civil. Ba mai mult, i se creează o imposibilitatea de a putea combate și proba apărările dezvoltate de către autoritatea desemnată de securitate și ORNISS.

În concluzie, procedura de acordare a certificatului de securitate, precum și revalidarea avizului privind accesul la informații clasificate, în modalitatea cum este reglementată în prezent, creează premisele nașterii unui litigiu, procesul ce se va desfășura, să fie caracterizat ca fiind inechitabil sau altfel spus persoana supusă avizării este privată de dreptul la un proces echitabil.

 

Articolele publicate de agendapompierului.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ către articol. Orice abatere de la aceasta regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor și va fi tratată ca atare.